Strona Główna 30 Lipiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców


1. Rada Rodziców jest wewnątrzszkolną organizacją rodziców działającą w obrębie Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, powołaną do współdziałania środowiska rodzinnego ucznia ze szkołą w celu realizowania podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturoznawczej. Udział rodziców w życiu szkoły ma służyć zacieśnieniu więzi między rodziną ucznia a jego środowiskiem szkolnym, rozwijaniu współpracy między trzema podmiotami procesu dydaktyczno-wychowawczego: rodzicami, uczniami i gronem pedagogicznym.

2. Kompetencje Rady Rodziców:

a) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli);

- programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania.

a) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

b) W skład Rady Rodziców wchodzi z urzędu Dyrektor szkoły;

c) Ogólne zgromadzenie rad klasowych rodziców powołuje Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:

 • Przewodniczący;

 • Wiceprzewodniczący;

 • Sekretarz;

 • Skarbnik.

d) Rada Rodziców jest powoływana na okres 1 roku z możliwością weryfikacji składu uwarunkowaną stopniem zaangażowania członków Rady Rodziców w jego działalności;

e) Działalność finansową Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna powołana przez plenarne zebranie Rady Rodziców. W jej skład wchodzą:

 • Przewodniczący;

 • trzech członków.

f) Komisja Rewizyjna dokonuje przynajmniej raz w roku (po zamknięciu roku szkolnego na początku września) szczegółowej kontroli finansowej działalności Rady Rodziców, po czym składa sprawozdanie na plenarnym posiedzeniu Rady. W lutym składa analogiczne sprawozdanie na ogólnym zebraniu rodziców;

g) Członkowie Prezydium Rady Rodziców oraz członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią wspólnie upoważnioną reprezentację Rady Rodziców do stałych kontaktów z Dyrektorem szkoły z głosem doradczym i wyrażania opinii;

h) Pozostali członkowie rad klasowych rodziców są członkami Rady Rodziców i wchodzą w skład jego plenum;

i) Sprawozdanie z merytorycznej działalności Rady Rodziców składa przewodniczący (lub wiceprzewodniczący) raz w roku na ogólnym zebraniu rodziców.

4. Tryb podejmowania uchwał:

a) Uchwały podejmowane są na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych;

b) Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesem szkoły i mogą wywołać ujemne skutki społeczne, Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i w razie nieuzyskania uzgodnienia z Radą Rodziców w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do decyzji organowi administracji szkolnej sprawującemu bezpośredni nadzór nad szkołą.

5. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:

a) Fundusz Rady Rodziców powstaje z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady, ze składek rodziców, z wpływów od instytucji państwowych, organizacji społecznych, sponsorów oraz innych źródeł;

b) Wysokość dobrowolnej, minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się większością głosów na zebraniu plenarnym Rady Rodziców;

c) Rodzice mogą indywidualnie zdeklarować wyższą składkę od ustalonej;

d) Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na rachunku bankowym;

e) Fundusze Rady Rodziców mogą być użytkowane na działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnej pracy wychowawczej i różnych form opieki nad młodzieżą;

f) W działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną. Za zgodność gospodarki Rady Rodziców z przepisami obowiązującymi w gospodarce uspołecznionej odpowiada Prezydium Rady Rodziców, a zwłaszcza skarbnik, oraz Dyrektor szkoły;

g) Funduszem Rady Rodziców dysponuje plenum. Na początku każdego roku szkolnego Prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna opracowują plan budżetowy na dany rok szkolny. Plan ten zostaje przedłożony do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców;

h) Przy podejmowaniu gotówki z książeczki czekowej Rady Rodziców obowiązują dwa podpisy: przewodniczącego i skarbnika;

i) Do szczegółowych obowiązków skarbnika Rady Rodziców należy:

 • organizowanie wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców, czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków;

 • czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością prowadzenia dokumentacji księgowej;

 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzanie ich do wypłaty;

 • udzielanie pomocy radom klasowym rodziców w sprawach finansowo-gospodarczych;

 • organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej Rady Rodziców;

 • składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.

j) Skarbnik Rady Rodziców przyjmując obowiązki składa na piśmie oświadczenie następującej treści: ,,Oświadczam, że ponoszę materialną odpowiedzialność za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie”.

k) Na każą przyjętą wpłatę od skarbnika klasowego skarbnik Rady Rodziców wydaje pokwitowanie z kwitariusza ,,kasa przyjmie”. Kwitariusz prowadzi się przebitkowo. Odbitka pozostawionego w aktach pokwitowania musi mieć ten sam numer kolejny, co pokwitowanie wydane wpłacającemu.

l) Kwitariusze ,,kasa przyjmie” powinny być ponumerowane od 1 w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem w numeracji symbolu właściwego roku szkolnego, np. 1/99/2000. Na okładce każdego kwitariusza umieszcza się klauzulę następującej treści: ,,Kwitariusz zawiera ... blankietów pokwitowań od nr 1 do ...”. Klauzulę podpisują przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor szkoły. Ewidencję wydanych kwitariuszy prowadzi księgowość szkoły w księdze druków ścisłego zarachowania.

m) Zdeklarowane przez rodziców wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być przyjmowane przez rady klasowe rodziców na podstawie zbiorczych list wpłat zawierających liczbę porządkową, nazwisko i imię wpłacającego, kwotę wpłaty, datę jej dokonania i podpis wpłacającego.

n) Za podstawę dokonania wpłaty do kasy Rady Rodziców mogą służyć oryginalne dowody księgowe, tj. rachunki płatnicze, decyzje wewnętrzne w sprawie wpłat zasiłków, dotacji, zaliczek, a w wyjątkowych przypadkach w razie niemożności otrzymania oryginalnych rachunków na udokumentowanie drobnych wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatków oraz świadka tej transakcji. Dokonane wydatki powinny być szczegółowo wymienione w oświadczeniu.

o) Dowody stanowiące podstawę wypłaty powinny być sprawdzone i zatwierdzone przez przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców oraz Dyrektora szkoły.

p) Ustala się pogotowie kasowe w wysokości 200 zł.

r) Zakupione ze środków Rady Rodziców we własnym zakresie przedmioty i materiały przekazuje się szkole na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub odpowiedniej noty księgowej.

s) Dowodem dokonania określonych wpłat pieniężnych na rzecz młodzieży powinien być imienny wykaz korzystających z pomocy lub nagrodzonych, zatwierdzony przez przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców oraz zaakceptowany przez Dyrektora szkoły. Obdarowani bądź nagrodzeni lub w ich zastępstwie wychowawcy klas kwitują na wykazie własnym podpisem odbiór pieniędzy lub nagród rzeczowych.

6. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

7. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mogą zgłaszać wnioski o wyróżnienie, nagrodzenie przez władze oświatowe. Wnioski te składane są Dyrektorowi szkoły i wymagają jego akceptacji.

8. W sprawach pilnych, wymagających podjęcia natychmiastowej decyzji, Rada Rodziców upoważnia do ich podjęcia Dyrektora szkoły.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl