Strona Główna 18 Czerwiec 2021
Menu

Kontakt

tel.74 872 46 71 bud. A
tel.74 872 25 75 bud. B

email: sekg1@go2.pl


Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
Reklama

Nowa Ruda AplikacjaNowa Ruda Info
Regulamin Szkolnego Klubu WolontariuszaRegulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej RudziePostanowienia ogólne


  1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

  2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

  3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

  4. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

  5. Szkolny Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.Cele i sposoby działania


  1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

  2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

  3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska lokalnego.

  4. Włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

  5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

  6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

  7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

  8. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza angażują się również w miarę możliwości do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, zbiórki żywności itp.)

  9. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza służą pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, itp.

  10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

 • wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,

 • organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Klubie Wolontariusza,

 • przekazywanie informacji o działalności Klubu za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz gazetki szkolnej.

  1. Miejscem organizacji działania szkolnego Klubu Wolontariusza jest Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie.Wolontariusze


  1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie.

  2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym swoją pomocą.

  3. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może być każda osoba respektująca zasady działalności Klubu po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

  4. Przynależność do Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

  5. Członkowie Klubu kierują się w swoim działaniu życzliwością, chęcią niesienia pomocy oraz troską o innych.

  6. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.

  7. Każdy członek Klubu wypełnia Deklarację przynależności do Klubu Wolontariusza oraz Ankietę dla Wolontariusza.

  8. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Karty aktywności pracy Wolontariusza wykonane przez siebie prace i zadania oraz spostrzeżenia i opinie.

  9. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracach Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

  10. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystywać swoje zdolności i doświadczenie.

  11. Każdy członek Klubu stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych.

  12. Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu.Standardy funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza


  1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy wolontariackiej.

  2. Koordynacja pracy wolontariuszy.

  3. Monitorowanie działań wolontariuszy.

  4. Ewaluacja pracy wolontariuszy.Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza


  1. Szkolny Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

  2. Nad przebiegiem realizacji założeń i działań Klubu czuwa koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza.Obszary działania


Aktywność wolontariuszy biorących udział w pracach Klubu ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

  1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

  2. Współpraca z Domem Pogodnej Starości w Nowej Rudzie/ Drogosławiu.

  3. Współpraca z instytucjami lokalnymi.Majątek i fundusze


  1. Wolontariusze nie wnoszą składek z tytułu przynależności do Klubu.

  2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji i realizacji założeń Klubu zajmuje się koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza.Nagradzanie wolontariuszy


  1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

  2. Formy nagradzania:

   • wyrażanie uznania słownego,

   • pochwała na forum szkoły,

   • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

   • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

 Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl